Home 2018-11-13T10:23:39+00:00

Het belang van een norm voor monitoring

Hoe bewijs je aan huurders dat je de beloofde energiebesparing hebt gerealiseerd voor bijvoorbeeld de EPV-wetgeving als er geen eenduidige meetmethode is? En hoe kun je als aannemer bewijzen dat je NOM-woningen hebt geleverd conform afspraak als de meetdata niet compleet, accuraat en correct is? De Energieprestatie Monitoring Norm is het fundament onder de afspraken over energieprestaties tussen huurders, woonconsumenten, woningbouwcorporaties en aannemers.

Een meetmethode die door alle betrokken partijen wordt omarmd, is een katalysator voor de energietransitie. De Energieprestatie Monitoring Norm wordt momenteel afgerond. Tot eind 2018 lopen er verschillende proefaanvragen en vanaf Q2 2019 kan de norm door iedereen worden aangevraagd.

De voordelen van de monitoring norm

Corporaties Bouwers Toeleveranciers
Waarom monitoring
 • Nodig om EPV te kunnen innen
 • Bewijslast bij presentatiegarantie
 • Energieprestaties als input voor strategisch voorraadbeheer
 • Bewijslast over prestaties
 • Installatieconcept optimaliseren
 • Bouwconcept verbeteren aan de hand van data
 • Preventief onderhoud
 • Toegang tot groeiende nul-op-de-meter woningmarkt
 • Mogelijkheden voor bieden van aanvullende diensten naast EPV-monitoring
Waarom kiezen voor de norm?
 • Garantie dat bewijslast EPV correct is
 • Gestandaardiseerde check of aan EPV eis is voldaan
 • Privacy & security goed geregeld
 • Geen vendor lock-in door universele API
 • Geïntegreerd aanbod van hardware, database en API
 • Privacy & security goed geregeld
 • Hoge kwaliteit data door foutdetectie
 • Onderscheidend vermogen
 • Aantoonbare kwaliteit van de monitoringoplossing

Waarom monitoring van energieprestaties in woningen?

In de meeste woningen meten we alleen hoeveel gas, water en elektriciteit wordt verbruikt. Zodra er prestatiesgaranties worden gegeven is bewijslast nodig om aan te tonen dat beloofde prestaties worden gehaald. Deze bewijslast wordt verzameld middels monitoring van de energieprestaties en het binnenklimaat in de woning. Bij nul-op-de-meter moet het elektriciteitsverbruik van de installaties en huishoudelijke apparaten op jaarbasis gelijk zijn aan de door zonnepanelen opgewekte hoeveelheid energie op de woning.

Monitoringsdata kan gebruikt worden voor inzicht in en optimalisatie van het presteren van deze installaties. Denk hierbij aan installaties zoals zonnepanelen, een warmtepomp, vloerverwarming en warmteterugwinning. Door de verwachte prestaties te vergelijken met de daadwerkelijke prestaties kunnen goed overwogen keuzes gemaakt worden in het kader van conceptverbetering en toekomstige projecten.

Langdurige garanties op prestaties maken monitoring urgent

Huurders, woningbouwcorporaties en aannemers maken voor de realisatie van energiezuinige woningen afspraken voor de lange termijn. Denk hierbij aan:

Waarom een norm voor monitoring?

Wanneer er op verschillende wijze wordt gemeten, is niet eenduidig vast te stellen of beloofde energieprestaties zijn geleverd. Als achteraf blijkt dat de meetdata niet compleet, accuraat en correct is, ontbreekt de bewijslast die nodig is de EPV te kunnen innen. De financiële gevolgen hiervan voor een aannemer en/of corporatie kunnen groot zijn. Bij aanvang van het ontwikkelproces van de norm werd monitoring nog onvoldoende als een integrale oplossing aangeboden, terwijl aannemers gebaat zijn bij plug & play monitoringsystemen.

Het ontbreken van integraal aanbod en het gebrek duidelijke afspraken over de wijze en kwaliteit van monitoring waren voor Stroomversnelling en partners de aanleiding om de Energieprestatie Monitoring Norm te ontwikkelen.

Hoe is de norm opgebouwd?

De norm onderscheidt drie componenten die samen een integraal monitoring systeem vorm:

Onderdelen Integrale Monitoringsoplossing

Leverketen monitoring Onderdelen in norm Planning oplevering
Analyse, visualisatie en diensten Geen onderdeel van de norm
Interface – API Universeel communicatieprotocol Q1 2019
Dataverzameling Foutdetectie
Universele naamgeving
Privacy & security
Q1 2019
Oktober 2018
Oktober 2018
Meetapparatuur en overige hardware Functionele prestatie-eisen Oktober 2018
Download hier de monitoring norm

De variabelen van de monitoring norm

Binnen de norm worden eisen gesteld aan de variabelen die standaard gemeten moeten worden.

Download hier de monitoring norm

Hoe kunt u aan de slag met de monitoring norm?

Woningbouwcorporaties kunnen de norm opnemen in een uitvraag of aanbesteding. Hiervoor is een specificatie opgesteld, waarin alle prestatie-eisen beschreven staan.

Aannemers kunnen hun toeleveranciers voorschrijven te voldoen aan de eisen uit de norm. De eerste monitoringsoplossingen met een certificaat voor Energieprestatie Monitoring Norm v0.1 zijn al verkrijgbaar.

Toeleveranciers kunnen een monitoringsoplossing in de markt zetten die voldoet aan de norm. Na de technische ontwikkeling hiervan kan dit monitoringsysteem worden gecertificeerd.

Wilt u eerst graag een introductiegesprek over de monitoring norm, dan kunt u dit aanvragen via rverbruggen@stroomversnelling.nl

Download het certificeringsschema

Gecertificeerde monitoring partijen versie 0.1

Frequently Asked Questions

Is de Energieprestatie Monitoring Norm al beschikbaar? 2018-10-05T15:10:44+00:00

In oktober 2018 is de eerste versie van de norm gelanceerd: versie 0.1. Deze versie omvat het deel van de norm dat gaat over meetapparatuur en de dataverzameling. Enkele toeleveranciers hebben een proefaanvraag gedaan en hebben het certificaat 0.1. In de loop van 2019 lanceren we de 1.0 versie op basis van eerste ervaringen uit de markt, een of enkele hackathons en verdere gesprekken met stakeholders uit de markt.

Kan een monitoringsoplossing al gecertificeerd worden? 2018-11-13T10:25:20+00:00

De eerste proefaanvragen zijn uitgevoerd en momenteel worden de onderdelen Interface / API en Foutdetectie afgerond. Vanaf Q2 2019 staat de Energieprestatie Monitoring Norm open voor aanvragen van certificeringen. U kunt uw oplossing wel alvast voorbereiden op deze certificering.  Download hier het certificeringsschema met bijbehorende eisen van de norm.

Welke toeleveranciers zijn gecertificeerd? 2018-10-05T15:22:52+00:00

Een lijst met gecertificeerde toeleveranciers kunt u hier downloaden.

Hoe kan de Energieprestatie Monitoring Norm worden voorgeschreven? 2018-10-05T15:12:43+00:00

Voor woningbouwcorporaties en aannemers is een tekstdocument opgesteld dat kan worden gebruikt bij leverancierselectie of uitvragen. Hierin staat helder beschreven wat de monitoring norm inhoudt en hoe hier aan kan worden voldaan. Op dit moment is de norm alleen nog van toepassing op meetapparatuur en dataverzameling. Vanaf Q2 2019 is de volledige norm gereed en wordt het mogelijk om de norm (en certificering) verplicht te stellen. Initieel zal een beperkt aantal monitoringspartijen gecertificeerd zijn voor de norm. Als alternatief kunnen corporaties of aannemers dan de eisen uit de norm verplicht stellen, niet de certificering zelf. De ‘specificaties voor uitvragen bij toeleveranciers’ kun je hier downloaden.

Is een introductie/adviesgesprek over de norm mogelijk? 2018-10-08T11:05:58+00:00

Ja, u kunt een introductiegesprek inplannen met één van de specialisten van Stroomversnelling. U kunt hiervoor een verzoek indienen via rverbruggen@stroomversnelling.nl

Wie heeft de norm opgesteld? 2018-10-05T15:14:12+00:00

De norm is opgesteld door vereniging De BredeStroomversnelling, haar leden en partners.

 

Is er nagedacht over privacy en security? 2018-10-05T15:14:32+00:00

Ja, hier is een aparte werkgroep mee bezig geweest. Tevens zijn de eisen en de documentatie van de norm beoordeeld door extern bureau dat gespecialiseerd is in de onderwerpen privacy en cybersecurity.

Zijn er nog extra handleidingen en hulpmiddelen die helpen bij de implementatie van monitoring? 2018-10-05T15:21:53+00:00

Ja, er zijn diverse tools ontwikkeld, o.a. voor Service Level Agreements, Bewonersinteractie en Self-assessment AVG.

Wat wordt er gemeten? 2018-11-13T10:10:40+00:00

Minimaal worden de variabelen gemeten die nodig zijn om verantwoording af te kunnen leggen m.b.t. de EPV en de prestatiegarantie voor nul-op-de-meter. Daarnaast zijn er nog een aantal optionele variabelen die als extra (luxe) bovenop de standaard monitoringsoplossing worden beschouwd. In de Monitoring Matrix staan alle variabelen beschreven, inclusief o.a. naamgeving, frequentie, eenheid, vereiste kwaliteit en toelichting. De matrix is hier te vinden.